Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /home/onderne1/public_html/wp-content/themes/nifty/single.php on line 33
nieuws10 september 2012by admin

Parkeervraagstuk Stationsomgeving Maastricht

Hieronder treft u een e-mail aan van Theo Coenegracht n.a.v. de presentatie van Gemeente Maastricht over ‘Stationsomgeving en P+R’ Hij vraagt Uw hulp hierbij. Reageer! Samen moeten we tot een positief overleg komen.
Zie hier de presentatie 

(NB: door vakantie bereikt deze boodschap u pas nu, onze excuses hiervoor)

Beste horecaondernemers in Wyck, beste leden SAHOT 

Bijgaand rapport werd op 14 mei tijdens een raadscommisievergadering van de sectie Stadsbeheer, Milieu en Mobiliteit gepresenteerd in het kader van Maastricht Bereikbaar.

Het bestuur van OIW, samen met het afdelingsbestuur Maastricht & Heuvelland KHN, heeft na lezing en bestudering van dit rapport besloten om er met spoed bij de overheid op aan te dringen dat wij onmiddellijk bij dit project betrokken worden, niet als toehoorders maar als gesprekspartners.

Gezamenlijk zullen wij jullie algemene en individuele belangen moeten behartigen en wel van de aanvang af, als er nog bijstellingen mogelijk zijn. In de huidige situatie zijn wij er nauwelijks bij betrokken.

Voor zover op dit moment bekend zijn slechts enkele ondernemers, (uit de horeca, uit de hoteliers of uit de detailhandel) benaderd om als klankbord te dienen voor de realisering van dit project. 

Wel is er overleg geweest met de diverse Wickes buurtkaders.

Ook kregen wij het signaal dat het Centrum Management Maastricht via een werkgroep VERKEER er bij betrokken gaat worden. 

Onze wensen en bezwaren, onze kritische kanttekeningen en opbouwende visies welke mede aan de basis van de realisering van zo’n groot project ten grondslag moeten liggen zijn tot op de dag van vandaag volledig genegeerd.

De gepresenteerde visies zullen op lange termijn  van zeer grote  invloed zijn op de verdere ontwikkeling van Wyck. Daarnaast moeten we ook beseffen dat de realisering van deze plannen jarenlang grote overlast zal geven vanwege de aanleg- en bouwwerkzaamheden.

Ook de geplande nieuwe rijrichtingen, de routing, zal voor sommigen zeer problematisch worden, immers Wyck moet het hebben o.a. vanwege zijn bereikbaarheid. op dat gebied zijn wij zeer kwetsbaar. …op eenrichtingslussen  zitten wij waarschijnlijk niet te wachten.

Op dit moment zijn de werkzaamheden aan de A-2, het verdwijnen van de “rechtsaffer” aan het Koningsplein al duidelijk merkbaar in Wyck. Het feit dat onze bereikbaarheid bepaald wordt door de op- en afritten van de Noorderbrug en de Kennedybrug zijn nu al voelbaar.  “Het publiek ” wordt desondanks naar Wyck getrokken door de aanwezigheid van onze kwaliteit…..maar er moeten niet veel meer beletsels komen.

Onze gezamenlijke besturen willen de uitdaging ter hand nemen om positief kritisch mee te denken.

In de loop van de komende tijd zullen wij jullie op de hoogte houden van de verdere planvorming.

Verder zullen wij er bij de gemeente op aan dringen dat er een voorlichtingsavond over dit project gegeven zal worden voor de ondernemers en bedrijven in Wyck en dat wij bij de doorontwikkeling van deze plannen voortdurend actief betrokken zullen worden.

Hebt U, na lezing van dit rapport, opmerkingen, bezwaren, suggesties, etc…….. stuur ze ons dan zo snel mogelijk toe….we gaan er echt mee aan slag

 

Bestuur afdeling Maastricht & Heuvelland KHN

Theo Coenegracht afdelingsvoorzitter

 wij zijn bereikbaar en jullie opmerkingen kun je sturen naar

khn_maastricht_heuvelland_laurapollino@live.nl

theo.coenegracht@skynet.be

Share