π€πšπ§π©πšπ¬π¬π’π§π  𝐦𝐚𝐚𝐭𝐫𝐞𝐠𝐞π₯𝐞𝐧 π•πžπ’π₯𝐒𝐠 𝐫𝐨𝐧𝐝𝐣𝐞 𝐬𝐭𝐚𝐝 𝐳𝐨𝐦𝐞𝐫 𝟐𝟎𝟐𝟏

Sinds eind juni zijn de landelijke coronamaatregelen versoepeld, maar alertheid blijft geboden. Voor ons is alles erop gericht dat de gasten veilig onze stad kunnen bezoeken zodat de winkels en horeca open blijven. Weten wat dit betekent voor onze bezoekers en je zaak? Klik hier

Lock up maatregelen Maastricht en Wyck

Beste ondernemers,

We kunnen weer ondernemen. Weliswaar binnen bepaalde regelgeving, maar stap voor stap gaat het de goede richting uit!

Wat wij zien is dat de regelgeving door de retail en horeca ondernemers voor het overgrote deel goed worden opgevolgd.

Graag aandacht voor het volgende. 

De overheid heeft afspraken gemaakt met de retail en horeca brancheverenigingen afspraken gemaakt om tot verruiming van de regelgeving te komen.

Deze afspraken zijn in protocollen vastgelegd, voor de volledigheid treffen jullie deze nog een keer in de bijlage aan.
Protocol naleving en handhaving verantwoord winkelen
Protocol KHN heropening horeca

Momenteel hebben we op drukke momenten te maken met wachtrijen in de straten.

Van belang is dat deze zo ordentelijk mogelijk langs de gevels worden opgesteld, niet te lang worden zodat de ondernemer naast u er ook geen last van heeft. We staan hier als ondernemers samen met de overheid aan de lat om dit soepel te laten verlopen.

Voor alles willen wij voorkomen dat er tijdens drukke momenten code rood moet worden gecommuniceerd, omdat het te druk is in een deel van het centrum van Maastricht. 

Verder hebben wij met de gemeente Maastricht afgesproken, dat mocht er in bepaalde straten een β€˜code rood’ drukte ontstaan, dat deze straat (of straten) dan tijdelijk worden afgesloten om bezoekers toe te laten tot het moment dat de situatie weer veilig is. Hierdoor hoeft niet meteen stadsbreed code rood te worden afgegeven en kan na verloop van tijd de straat weer worden opengesteld.

Alle maatregelen zijn erop gericht op veiligheid van onze bezoekers en ondernemerschap optimaal te ondersteunen.

In het belang van u en uw collega ondernemers, vertrouwen wij op uw medewerking.

Om de doorstroom te bevorderen is het ook niet de bedoeling om allerlei borden of tafels op de straat te zetten. Zeker in de smallere straten levert dit vaak problemen op in de doorstroom. 

Tot zover bericht.

Alvast bedankt.

Hartelijke groet,

Paul ten Haaf

Afbeelding met klok, tekening

Automatisch gegenereerde beschrijving

Centrummanagement Maastricht

T +31 (0)43 851 89 77 | M +31 (0)6 45758178 | E paultenhaaf@cmmaastricht.nl

A Vrijthof23, 6211 LE Maastricht | W www.cmmaastricht.nl

De winkels mogen weer open!

Gisterenavond 20 april jl. is op de persconferentie door het kabinet aangekondigd dat de niet-essentiΓ«le winkels op woensdag 28 april a.s. weer open mogen!!! Eindelijk kom er wat meer lucht voor de ondernemers om te kunnen ondernemen. Uiteraard wel met inachtneming van de basisregels ten aanzien van hygiΓ«ne, desinfectie en gezondheid. Ook geldt hierbij het afsprakenkader β€œNaleving en Handhaving Verantwoord Winkelen”, dat namens alle aangesloten detailhandelsbranches bij MKB-Nederland en VNO-NCW is overeengekomen met de Rijksoverheid. 

De landelijke brancheorganisaties hebben de afgelopen weken hard gelobbyd om tot deze openstelling te komen. Dit ging niet zonder slag of stoot. Het is nu van groot belang dat de ondernemers samen met de winkeliersverenigingen en gemeenten laten zien veilig, verantwoord en gastvrij open te kunnen zijn door zich aan het bijgaande afsprakenkader te houden. Β Straal dit ook met elkaar uit, zodat op het moment dat de besmettingen eventueel weer oplopen, de sector kan aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om een veilige omgeving te creΓ«ren.

Het volledige afsprakenkader treft u bijgaand aan en leest u hier, inclusief de Richtlijnen β€œVerantwoord Winkelen”, β€œWinkelen voor mensen met een beperking” en β€œWinkelen en de Openbare Ruimte”. Voor de actuele overzichten zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19

Belangrijkste bepalingen hieruit zijn:

  • Bij niet-essentiΓ«le winkels met een bezetting van 10 medewerkers of meer dient een medewerker bij de winkelingang toe te zien op de naleving van de corona-maatregelen.
  • In winkelgebieden dienen stewards toe te zien op een goede doorstroom en het naleven van de corona-regels. Daarbij geldt: 1 steward per 25 winkeldeuren.
  • Voor niet-essentiΓ«le detailhandel is de richtlijn maximaal 1 klant per 25 vierkante meter winkelvloeroppervlakte.
  • Voor de essentiΓ«le winkels is dat maximaal 1 klant per 10 vierkante winkelvloeroppervlakte.